Kongdoo Monster

Kongdoo Monster

เกมล่าสุด
bbq OLIVERS ชนะ
LCK 2017 Summer Split - 2
09/14/17
8 /
7 /
22
bbq OLIVERS แพ้
LCK 2017 Summer Split - 2
09/14/17
4 /
7 /
9
bbq OLIVERS ชนะ
LCK 2017 Summer Split - 2
09/14/17
5 /
3 /
15
bbq OLIVERS ชนะ
LCK 2017 Summer Split - 2
09/14/17
6 /
6 /
18
Ever8 Winners ชนะ
LCK 2017 Summer Split - 1
09/12/17
7 /
1 /
22
Ever8 Winners แพ้
LCK 2017 Summer Split - 1
09/12/17
2 /
11 /
8
Ever8 Winners ชนะ
LCK 2017 Summer Split - 1
09/12/17
8 /
2 /
24
Ever8 Winners แพ้
LCK 2017 Spring Split - 3
04/29/17
4 /
10 /
7
Ever8 Winners ชนะ
LCK 2017 Spring Split - 3
04/29/17
11 /
8 /
32
Ever8 Winners แพ้
LCK 2017 Spring Split - 3
04/29/17
4 /
19 /
8
Ever8 Winners แพ้
LCK 2017 Spring Split - 3
04/29/17
6 /
11 /
11
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2017 Spring Split - 2
04/27/17
3 /
19 /
6
Jin Air GreenWings ชนะ
LCK 2017 Spring Split - 2
04/27/17
16 /
8 /
34
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2017 Spring Split - 2
04/27/17
3 /
14 /
6
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2017 Spring Split - 2
04/27/17
13 /
11 /
36
CJ Entus ชนะ
LCK 2017 Spring Split - 1
04/25/17
12 /
7 /
36
CJ Entus ชนะ
LCK 2017 Spring Split - 1
04/25/17
16 /
4 /
39
CJ Entus แพ้
LCK 2017 Spring Split - 1
04/25/17
3 /
8 /
8
Longzhu Gaming ชนะ
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 3
03/30/17
10 /
13 /
31
Longzhu Gaming แพ้
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 3
03/30/17
6 /
17 /
14
Longzhu Gaming ชนะ
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 3
03/30/17
18 /
1 /
48
bbq OLIVERS แพ้
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 1
03/28/17
3 /
11 /
7
bbq OLIVERS แพ้
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 1
03/28/17
2 /
12 /
2
bbq OLIVERS ชนะ
LCK 2017 Spring Split - Week 10 - Day 1
03/28/17
10 /
8 /
24
kt Rolster ชนะ
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 5
03/26/17
11 /
4 /
24
kt Rolster แพ้
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 5
03/26/17
5 /
9 /
17
kt Rolster ชนะ
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 5
03/26/17
13 /
5 /
35
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 3
03/23/17
6 /
14 /
14
Jin Air GreenWings ชนะ
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 3
03/23/17
12 /
1 /
39
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2017 Spring Split - Week 9 - Day 3
03/23/17
5 /
9 /
13
Samsung Galaxy แพ้
LCK 2017 Spring Split - Week 8 - Day 5
03/19/17
6 /
14 /
14
Samsung Galaxy แพ้
LCK 2017 Spring Split - Week 8 - Day 5
03/19/17
5 /
16 /
6
bbq OLIVERS ชนะ
LCK 2016 Summer Split - 1
08/25/16
13 /
4 /
34
bbq OLIVERS ชนะ
LCK 2016 Summer Split - 1
08/25/16
12 /
6 /
33
bbq OLIVERS แพ้
LCK 2016 Summer Split - 1
08/25/16
8 /
15 /
26
bbq OLIVERS ชนะ
LCK 2016 Summer Split - 1
08/25/16
9 /
10 /
23
CJ Entus ชนะ
LCK 2016 Summer Split - 1
08/22/16
14 /
3 /
35
CJ Entus ชนะ
LCK 2016 Summer Split - 1
08/22/16
15 /
21 /
44
MVP แพ้
LCK 2016 Spring Split - 1
04/29/16
15 /
16 /
45
MVP แพ้
LCK 2016 Spring Split - 1
04/29/16
5 /
19 /
10
MVP ชนะ
LCK 2016 Spring Split - 1
04/29/16
12 /
3 /
35
MVP แพ้
LCK 2016 Spring Split - 1
04/29/16
7 /
12 /
16
kt Rolster แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 13 - Day 4
04/09/16
6 /
20 /
17
kt Rolster ชนะ
LCK 2016 Spring Split - Week 13 - Day 4
04/09/16
18 /
9 /
40
kt Rolster แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 13 - Day 4
04/09/16
8 /
18 /
19
Samsung Galaxy แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 13 - Day 2
04/07/16
5 /
11 /
10
Samsung Galaxy ชนะ
LCK 2016 Spring Split - Week 13 - Day 2
04/07/16
12 /
1 /
34
Samsung Galaxy แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 13 - Day 2
04/07/16
12 /
16 /
31
SK telecom T1 แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 12 - Day 2
03/31/16
14 /
14 /
36
SK telecom T1 แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 12 - Day 2
03/31/16
2 /
11 /
5
ROX Tigers แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 11 - Day 3
03/25/16
20 /
19 /
49
ROX Tigers แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 11 - Day 3
03/25/16
5 /
17 /
16
SBENU Korea แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 10 - Day 4
03/19/16
11 /
16 /
28
SBENU Korea แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 10 - Day 4
03/19/16
4 /
9 /
10
Afreeca Freecs แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 10 - Day 1
03/16/16
6 /
16 /
13
Afreeca Freecs แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 10 - Day 1
03/16/16
5 /
13 /
10
Afreeca Freecs ชนะ
LCK 2016 Spring Split - Week 10 - Day 1
03/16/16
14 /
12 /
33
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 9 - Day 3
03/11/16
3 /
17 /
8
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 9 - Day 3
03/11/16
2 /
12 /
8
Longzhu Gaming แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 9 - Day 1
03/09/16
6 /
18 /
15
Longzhu Gaming แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 9 - Day 1
03/09/16
11 /
16 /
24
CJ Entus แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 8 - Day 1
03/02/16
3 /
11 /
7
CJ Entus แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 8 - Day 1
03/02/16
6 /
12 /
13
CJ Entus ชนะ
LCK 2016 Spring Split - Week 8 - Day 1
03/02/16
8 /
14 /
22
CJ Entus แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 7 - Day 2
02/25/16
1 /
14 /
2
CJ Entus ชนะ
LCK 2016 Spring Split - Week 7 - Day 2
02/25/16
10 /
6 /
21
CJ Entus แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 7 - Day 2
02/25/16
4 /
12 /
11
Afreeca Freecs แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 6 - Day 2
02/18/16
7 /
11 /
11
Afreeca Freecs แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 6 - Day 2
02/18/16
9 /
17 /
22
ROX Tigers แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 5 - Day 1
02/12/16
1 /
13 /
0
ROX Tigers แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 5 - Day 1
02/12/16
8 /
20 /
21
Longzhu Gaming แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 4 - Day 3
02/05/16
9 /
20 /
23
Longzhu Gaming แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 4 - Day 3
02/05/16
4 /
8 /
11
kt Rolster แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 4 - Day 1
02/03/16
6 /
10 /
11
kt Rolster แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 4 - Day 1
02/03/16
0 /
11 /
0
SK telecom T1 แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 3 - Day 3
01/29/16
12 /
21 /
29
SK telecom T1 ชนะ
LCK 2016 Spring Split - Week 3 - Day 3
01/29/16
10 /
5 /
16
SK telecom T1 แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 3 - Day 3
01/29/16
11 /
16 /
28
SBENU Korea ชนะ
LCK 2016 Spring Split - Week 2 - Day 4
01/23/16
20 /
22 /
65
SBENU Korea ชนะ
LCK 2016 Spring Split - Week 2 - Day 4
01/23/16
11 /
2 /
35
SBENU Korea แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 2 - Day 4
01/23/16
4 /
10 /
12
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 2 - Day 1
01/20/16
7 /
8 /
15
Jin Air GreenWings แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 2 - Day 1
01/20/16
3 /
11 /
8
Samsung Galaxy แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 1 - Day 2
01/14/16
3 /
17 /
11
Samsung Galaxy แพ้
LCK 2016 Spring Split - Week 1 - Day 2
01/14/16
5 /
10 /
11
การแข่งขันที่กำลังจะถึง
ไม่มีข้อมูล
44
เล่นมาแล้ว
7.9 / 11.1 / 20.4
Kda เฉลี่ย
3.6
วอร์ดที่วาง / นาที
1.6
วอร์ดที่เคลียร์ / นาที
38:50
ระยะเวลาของเกม
30.3%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส บลัด
46.5%
% การชนะหลังจาก เฟิร์ส ดราก้อน

รายชื่อ

ซัมมอนเนอร์ เล่นมาแล้ว
Roach
Roach
เลนบน
17
17
17
Punch
Punch
ป่า
13
13
13
Edge
Edge
เลนกลาง
32
32
32
SSol
SSol
ตัวทำดาเมจ
32
32
32
GuGer
GuGer
ซัพพอร์ต
29
29
29
Secret
Secret
ซัพพอร์ต
3
3
3

ทองนำหน้าเฉลี่ย

ฆ่าเฉลี่ย + ช่วยเหลือ

ตายเฉลี่ย