Στατιστικά δράκων

Ψυχές Δράκων

Ψυχή Δράκου Ποσοστό Νικών
Air Δράκος
Earth Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος
Water Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος
Fire Δράκος

1 kill σε δράκο

Δράκος Ποσοστό Νικών
Water Δράκος
Air Δράκος
Fire Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος
Earth Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος

2 kill σε δράκο

Δράκοι Ποσοστό Νικών
Water Δράκος Water Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Water Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Earth Δράκος Earth Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Water Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Earth Δράκος Water Δράκος
Fire Δράκος Fire Δράκος
Water Δράκος Air Δράκος
Air Δράκος Air Δράκος
Air Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Fire Δράκος Air Δράκος
Water Δράκος Earth Δράκος
Water Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος
Water Δράκος Fire Δράκος
Air Δράκος Fire Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Air Δράκος
Air Δράκος Water Δράκος
Air Δράκος Earth Δράκος
Fire Δράκος Water Δράκος
Air Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Earth Δράκος Air Δράκος
Fire Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Fire Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Fire Δράκος Earth Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Air Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Water Δράκος
Earth Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος
Earth Δράκος Fire Δράκος
Earth Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος

3 kill σε δράκο

Δράκοι Ποσοστό Νικών
Water Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
Water Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
Earth Δράκος Fire Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Water Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
Earth Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
Air Δράκος Water Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Water Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Air Δράκος
Air Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Water Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
Earth Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
Water Δράκος Air Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Water Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
Fire Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
Water Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
Air Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
Water Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Air Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
Fire Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
Earth Δράκος Air Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
Fire Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
Fire Δράκος Water Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Air Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Water Δράκος
Earth Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Air Δράκος
Fire Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Water Δράκος
Water Δράκος Fire Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Water Δράκος Earth Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Water Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
Fire Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος
Air Δράκος Fire Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Air Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Air Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
Water Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
Air Δράκος Earth Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
Air Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος
Air Δράκος Water Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Earth Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
Earth Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
Fire Δράκος Water Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Water Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
Earth Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Water Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
Air Δράκος Fire Δράκος Earth Δράκος
Fire Δράκος Water Δράκος Earth Δράκος
Water Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Fire Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Water Δράκος
Fire Δράκος Earth Δράκος Air Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
Water Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος
Earth Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Water Δράκος Air Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Air Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Air Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Fire Δράκος Earth Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
Earth Δράκος Water Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Air Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Water Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
Air Δράκος Earth Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Water Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος
Air Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
Water Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
Air Δράκος Fire Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Air Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Fire Δράκος Air Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Earth Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
Earth Δράκος Fire Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Water Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Earth Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Air Δράκος Earth Δράκος Fire Δράκος
Earth Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Water Δράκος
Fire Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Fire Δράκος Air Δράκος Water Δράκος
Air Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Water Δράκος
Water Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
Earth Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
Earth Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Water Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Fire Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος
Air Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος
Water Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Air Δράκος
Air Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος
Fire Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Air Δράκος
Earth Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος Water Δράκος
Water Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
Water Δράκος Fire Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Air Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
Air Δράκος Water Δράκος Fire Δράκος
Fire Δράκος Air Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Fire Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Air Δράκος
Water Δράκος Earth Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Air Δράκος Earth Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Earth Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Earth Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Air Δράκος
Earth Δράκος Air Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Air Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Earth Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος
Water Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος
Earth Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Earth Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
Earth Δράκος Water Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος Air Δράκος
Earth Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
Fire Δράκος Earth Δράκος Water Δράκος
Fire Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Air Δράκος
Fire Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
Fire Δράκος Earth Δράκος Earth Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Water Δράκος Air Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος
Fire Δράκος Earth Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Fire Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
Earth Δράκος Air Δράκος Fire Δράκος
Air Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Water Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
Air Δράκος Air Δράκος Air Δράκος
Fire Δράκος Water Δράκος Water Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Earth Δράκος
Air Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Fire Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Water Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Χημοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος Χημοτεχνικός Δράκος
Μαγοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος Μαγοτεχνικός Δράκος
Fire Δράκος Fire Δράκος Fire Δράκος